فراخوان همکاری متخصصان طب و داروسازی ایرانی داوطلب، برای مقابله با کرونا