جلسه باذکرآیاتی از قرآن کریم وذکرصلوات آغازگردید.

درابتدای جلسه دکترشمس اردکانی اشاره ای به موارد مطرح شده درجلسه گذشته وهم چنین آغاز برنامه هایی که با صداوسیما آغاز شده داشتند و درادامه فرمودند به زودی برنامه هایی توسط آقای دکتررضایی زاده مهیا خواهد شد، درادامه دکتررضایی زاده طرح جامعی برای پردیس طب ایرانی ارائه دادند واز آقای میرخانی خواسته شد طرح های آماده را مطالعه کنند تا اگر نیاز به جزئیات بیشترباشد دراختیارایشان قرارگیرد و در ادامه فرمودند فایل بسیارجامعی هم برای دهکده سلامت دارند که کلیه خدمات طب سنتی در آنجا انجام شود، مشابه کارهایی که در دنیا انجام شده است.                                                                                 

آقای طباطبائی درادامه بیان کردند که می توان برای احیاء بنیادی که جلسه قبل توضیح داده بودند اقدام خواهند کرد که احیاء آن نقطه قوت است.

آقای دکترولایتی تاکید به شالوده ها و آماده سازی بنیان های اولیه را داشتند، دکترشمساردکانی از دکترخدادوست درجهت پیشرفت طب سنتی تقدیر و تشکر کردند واعلام کردند توان علمی و اجرائی طب سنتی در سالهای اخیر بسیار قوی شده است .

ایشان فرمودند باید نشان دهیم که چقدر طب سنتی می تواند درهزینه های جاری درمانی تاثیرداشته باشد و آن را کاهش دهد.