ابتدا مدیر عامل بنیاد جناب اقای دکتر شمس اردکانی درخصوص گذر از وقف و شیوه های سنتی آن به وقف با نگاه و نحوه تعامل جدید توضیحاتی ارائه دادند و در عین حال به پایبندی به اصول اخلاقی و شرعی هزینه های وقف شده و الزام رعایت موازین وقف پرداختند و تعهد به آن را جزو ضروریات دانستند.

در ادامه شرایط حساس کنونی کشور و لزوم توجه به تامین سلامتی آحاد مردم بر اساس ارجاع به طب سنتی و ایرانی مورد توجه اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

در پایان در خصوص مباحث مالی و لزوم تدوین آیین نامه مالی و نقشه راهبردی و الزامات آن تصمیماتی اتخاذ گردید.