شماره حساب بنیاد غیردولتی طب ایرانی:

470643417603 نزد بانک پارسیان شعبه میدان هروی / کد شعبه 1209  

 

شماره شبا بنیاد غیر دولتی طب ایرانی:

IR520540120947000643417603 نزد بانک پارسیان شعبه میدان هروی / کد شعبه 1209