• مجمع خیرین سلامت کشور
  • فرهنگستان علوم پزشکی کشور
  • دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران